Vägen till arbete - branschanpassade insatser för vuxna

Effektiv insats - snabbt i arbete

Genom yrkesmässig kompetenshöjning och personlig utveckling hjälper A2B till att individen snabbt ska komma i arbete. Insatsen är individuell, intensiv och flexibel.

 • Praktikintroduktion
 • Två perioder med praktik
 • Kompetenshöjning inom relevant bransch

Vägen till arbete introducerar från första dagen kandidaten till svensk arbetsmarknad. Insatsen är flexibel och utförs utifrån den enskildes övriga aktiviteter på heltid, halvtid eller vad som passar individen bäst. Här får kandidaten en tydlig bild av vägen till arbete. Vi följer upp hela vägen och kandidaten får en gedigen undervisning i hur man söker arbete, hur man skriver CV och vilka branscher som ger de bästa möjligheterna till arbete.

Vi erbjuder en helhetsorienterad och målinriktad insats där fokus ligger på progression genom yrkesmässig kompetenshöjning och personlig utveckling. Målet för varje kandidat är att bli självförsörjande genom anställning, vidare studier eller start av eget företag.

A2Bs starka verksamhetssamarbeten och effektiva samarbetsavtal

A2B genomför insatsen genom att skapa varaktiga samarbeten med företag i närområdet. Detta för att säkerställa en snabb och lyckad integration. Samarbetet innefattar uppstartsmöten, avstämning av förväntningar gällande de olika branschernas innehåll samt samarbete kring kandidatens första praktikperiod.

A2Bs konsulter har ett brett nätverk i de lokala verksamheterna och företagen. De är också specialiserade på att skapa relationer och kontakter i näringslivet. Lokalt samarbetar vi med verksamheter inom många olika branscher.

Genom det fasta praktikplatssamarbetet säkerställer vi att kandidaterna oavsett arbetslivserfarenhet eller utbildning kan få ta del av relevanta och realistiska praktikinsatser vilka öppnar dörrar till ett ordinärt arbete och erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden.

A2B står för kartläggning, kompetenshöjning, plats för CV på relevanta internetsidor, en intensiv praktikförberedelse, matchning och uppföljning.

Med utgångspunkt i kandidatens tidigare yrkeserfarenheter och önskemål etableras lämplig praktikplats. Detta sker i samverkan mellan kandidaten, A2B och vårt företagsnätverk inom det privata näringslivet.

En insats med fyra moduler

Vägen till arbete är indelat i fyra moduler med tydligt fokus på arbete.

Modul 1 – Introduktion/praktikmatchning

Insatsens första modul inleds med en kompetenskartläggning vilken blir grunden för kandidatens val av branscher och kompetenshöjning. Här upprättas ett CV som snarast laddas upp till relevanta jobbsajter på internet. Parallellt introduceras kandidaterna till:

 • Valda branscher i förhållande till de företag som är etablerade lokalt
 • Praktik – vad är praktik? Varför ska jag ha praktik?
 • Arbetsplatskultur – hur fungerar en svensk arbetsplats?
 • Skrivna och oskrivna regler på arbetsplatsen
 • Rättigheter och skyldigheter

För de kandidater som har efterfrågat utbildning eller vill starta eget matchas med konkreta utbildningsaktörer och/eller starta-eget-kurser. Målsättningen är alltid att vägen till självförsörjning ska vara så kort och konkret som möjligt.

Modul 2 – Praktikperiod 1

A2Bs konsult har kontakt med företag som erbjuder praktik och upp-
rättar de slutliga avtalen gällande till exempel arbetsuppgifter, viktiga inlärningssynpunkter, kontaktpersoner, varaktighet och frekvens på uppföljningsmöten.

Praktiken äger företrädesvis rum på väletablerade, kommunala verksamheter och i det privata näringslivet.

Under praktiken följer A2Bs konsult kandidatens progression och har en löpande kontakt med verksamhetens kontaktperson. Konsulten är brobyggaren som säkerställer ett framgångsrikt förlopp, både för kandidaten men också för verksamheten.

Efter varje praktikperiod upprättas en utvärdering av praktikinsatsen.

Modul 3 – kompetenshöjning inom specifika branscher

A2B har utvecklat ett framgångsrikt koncept för kompetenshöjning inom olika branscher. Konceptet har fokus på konkreta arbeten och arbetsuppgifter i olika branscher.

Vägen till arbete öppnar möjlighet till att välja upp till fyra olika branscher per insats så att kompetenshöjningen motsvarar det lokala behovet av arbetskraft och säkerställer möjlighet till arbete efter insatsen. Branschpaketen har fokus på såväl specifika arbetsuppgifter som begrepp och ord, men också på att kandidaten kan använda relevanta ord och fraser som är viktiga att kunna för att passa in på arbetsplatsen.

A2B har bland annat branschpaket för:

 • Administration
 • Bygg och anläggning
 • Data/IT
 • Försäljning
 • Hantverksyrken
 • Hotell och restaurang
 • Hälso- och sjukvård
 • Industriell tillverkning
 • Kropps- och skönhetsvård
 • Naturbruk
 • Pedagogiskt arbete
 • Sanering och renhållning
 • Transport
 • Starta eget

Målet är att kandidaten matchas mot en verksamhet som kompetenshöjningen strävat mot.

Kandidaten uppdaterar sitt CV och arbetar målinriktat med sina arbetsmål och att söka arbete.

Modul 4 – Praktikperiod 2

Praktikperiod 2 sker på samma praktikplats som tidigare men om kandidaten önskar kan den nya omgången av praktik ske i en ny verk-samhet. Den enskilde kandidaten har klara mål med sin praktik. Vilka praktikplatser som är aktuella bestäms på förhand och A2Bs konsult följer löpande upp hur det går. Konsulten besöker praktikverksamheten regelbundet och har möten både med kandidaten och med verksamheten. Då diskuteras arbetsmöjligheter, eventuellt lönebidrag eller annat som kan vara av vikt för kandidatens framtida självförsörjning.

En utvärdering görs av praktikperioden som ligger till grund för kandidatens fortsatta insatser.

A2B hjälper till att stötta vad gäller till exempel att fylla i blanketter eller andra dokument som behövs vid exempelvis en anställning, ansökan till utbildning eller för att kunna starta en egen verksamhet.

A2B – språkmentorer

För de kandidater som har behov av språklig stöttning i praktikinsatsen erbjuder A2B språkmentorer som tillval till insatsen. Dessa kan stödja kandidatens särskilda behov eller verksamhetens krav på språkliga kompetenser.

Digitala medborgare

Under hela insatsen kommer IT att vara en integrerad och viktig del av kandidatens vardag och en stor del av utbildningen kommer att ske via A2B-portalen, som är en plattform för lärande på flera nivåer.

I A2B-portalen finns tillgång till en rad material, filmklipp, ljudfiler och länkar. I portalen finns också tillgång till Skandinaviens största jobbdatabas, där man får överblick över lediga arbeten både lokalt och nationellt.

A2B-portalen kan användas via dator, mobiltelefon eller läsplatta, när som helst, var som helst – dygnet runt.

Individuellt schema

Tillsammans med den enskilde kandidaten skräddarsyr vi ett individuellt upplägg kring när och hur insatsen ska ske.

Löpande intag och utslussning

Det är löpande intag en gång i veckan under hela året och utslussning i takt med att den enskilde blir självförsörjande.

Konsulter

Våra konsulter som vägleder kandidaterna har pedagogisk kompetens, är utbildade lärare eller har annan relevant utbildning. A2B:s alla medarbetare brinner för sina uppdrag och vi arbetar ständigt med att höja deras kompetens för att bedriva en högkvalitativ insats.

Lärande miljö

Våra lokaler ligger nära allmänna kommunikationer, är handikapp anpassade och är en inspirerande miljö att befinna sig i. De är anpassade för vuxna och har lämpligt material och utrustning. Vi erbjuder en kreativ miljö där delaktighet skapar kunskap och kritiskt tänkande öppnar nya dörrar.

Intyg efter insatsen

Efter avslutad insats erhåller kandidaten ett intyg på att utbildningen är genomförd.

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in