Ungdomsspåret

Språk och utbildning – en viktig väg till integration
Ungdomsspåret är en insats för unga ensamkommande och nyanlända flyktingar upp till 18 år. Utbildning i svenska kombineras med kompetenshöjning mot utbildning eller utbildningsinriktad sysselsättning och hjälp med att få ett fritidsjobb som skapar en anknytning till den svenska arbetsmarknaden, vilket på sikt ger bra integration och stakar ut riktningen för framtiden. Vi arbetar dessutom med personlig utveckling med målet att få kandidaten att mogna och bli självständig och motiverad inför vuxenlivet.

Vi ställer tydliga krav och har förväntningar på kandidaten, vilket medverkar till att hen håller fast vid sitt mål och förblir motiverad och engagerad i att skapa sig ett liv i Sverige. Vår infallsvinkel är resursinriktad och kandidaten får i uppgift att definiera och identifiera kompetenser, starka sidor och värderingar relaterade till jobb och utbildning i en givande ungdomsmiljö.

Målet är att 90 procent av ungdomarna är självförsörjande inom tre år genom antingen utbildning eller utbildningsinriktad sysselsättning.

Målgruppen
Ungdomsspåret är en skräddarsydd och resursinriktad insats för unga ensamkommande och nyanlända flyktingar under 18 år.

Berörda ungdomar i målgruppen

 • har flytt från krig och konflikter
 • har koncentrations- och inlärningssvårigheter
 • är motiverade för ett jobb
 • har behov av struktur och tydlighet
 • saknar nätverk

Individuell behovsprövning
Insatsen inleds med ett individuellt samtal med kandidaten, A2B, föräldrarna/kontaktpersonen och handläggaren. Mot bakgrund av samtalet bildar sig konsulten en uppfattning om kandidatens aktuella situation, både vad gäller språket och den yrkesmässiga och personliga situationen.

Inför behovsprövningen gör A2Bs behovsprövningskonsult en bedömning av kandidatens språknivå och vilken SFI studieväg som passar hen. Dessutom kartlägger konsulten kandidatens yrkesmässiga och personliga kompetenser. Det kan vara grundskoleutbildning i hemlandet och motivation vad gäller utbildning och jobb i Sverige.

Informationen från samtalet utgör det första underlaget för kandidatens individuella läroplan som är ett dynamiskt verktyg som synliggör inlärnings- och integrationsmålen och gör dem överskådliga för kandidaten.

I skolan – fokus på språk och allmänna ämnen
Ungdomsspåret inleds med tre månaders introduktion med starkt fokus på språkundervisningens moduler under utbildningen i svenska. Innehållet i utbildningen i svenska är skräddarsytt för ungdomar med undervisningsteman som är relevanta för målgruppen. Vi kombinerar muntlig träning, vardagssvenska och yrkesinriktad svenska, så att vi säkerställer att undervisningen överensstämmer med kandidatens mål.

Varje dag är det en timmes läxkafé då kandidaten gör sina läxor tillsammans med andra för att lära sig ingå i ett framtida samarbete på en utbildningsinstitution eller arbetsplats.

A2B lägger stor vikt vid att skapa en undervisningsmiljö som anpassats till ungdomarna och förbereder dem för ungdomslivet i Sverige. Vi prioriterar både kunskapsmässigt och socialt lärande så att ungdomarna bl.a. känner att de har en viktig roll i gemenskapen samtidigt som de klarar av att ta ansvar för det egna lärandet.

Tydlighet, krav och struktur
Ungdomarna träffar tydliga och engagerade vuxna som både stöttar och ställer krav, så att ungdomarna kan dra fördel av sina resurser och hålla fast vid sina mål om jobb eller utbildning.

A2B utnyttjar de erfarenheter vi har skaffat oss på våra nio språkcenter där vi har haft stora framgångar med målinriktade insatser för ungdomar med fokus på snabba framsteg och motivation till utbildning. Vi kan dokumentera att 85 % av våra ungdomar över 18 år går vidare till utbildning eller jobb efter sin examen i svenska.

Fritidsjobb öppnar dörren till arbetsmarknaden
Parallellt med utbildningsdelen har vi fokus på att skaffa kandidaten ett fritidsjobb via A2Bs nätverk av företag inom många olika branscher, både lokala företag och rikstäckande som vi har samarbetsavtal med.

Under hela insatsen har kandidaten kontakt med A2Bs företagskonsult två gånger i veckan med syfte att söka och få ett fritidsjobb.

Dessförinnan kartlägger konsulten och kandidaten tillsammans

 • värderingar och motivation
 • resurser och kompetenser
 • intressen
 • realistiskt antal timmar
 • kännedom om arbetsmarknaden, bland annat arbetsplatskultur m.m.

Målet är att både kandidaten och konsulten får en konkret och användbar överblick över kandidatens starka sidor och resurser med avseende på ett fritidsjobb, men även med avseende på utbildning eller arbete.

Fritidsjobbet är på lika villkor som andra ungdomars fritidsjobb och utgår från det lokala näringslivets behov av arbetskraft.
Kandidaten kommer – precis som andra ungdomar – att få kännedom om arbetslivets kultur, krav och möjligheter genom praktisk erfarenhet. Den första tiden kommer konsulten att ha ständig kontakt med företaget och kandidaten.

Redo för nästa steg
När kandidaten har genomfört de första tre månaderna av insatsen med starkt fokus på språk och fritidsjobb kommer A2Bs undervisningskonsult tillsammans med kandidaten och föräldrarna/kontaktpersonen att göra en ny kartläggning av kandidatens totala resurser – språkliga, yrkesmässiga och personliga.

Syftet med kartläggningen och bedömningen är att placera kandidaten på ett av insatsens två spår som är utbildnings- respektive sysselsättningsinriktat. Gemensamt för båda spåren är att ungdomarna får utbildning i svenska tillsammans med en kompetenshöjning som är relevant för den enskilde. Under samtalet uppdaterar vi kandidatens individuella läroplan.

Två spår till framtiden
En del av ungdomarna kommer att ha motivation och resurser för Spår 1 där undervisningen har ett starkt utbildningsfokus med målet att t.ex. få avgångsbetyg från årskurs 9 i svenska, matematik och engelska. Ungdomarna på Spår 1 går normalt SFI studieväg 2 eller 3.

En annan grupp av ungdomarna kommer att ha motivation och resurser för Spår 2 som är mer sysselsättningsinriktat, men de har alltid möjlighet att gå en utbildning. Spår 2 passar bäst för ungdomar som går SFI studieväg 1 eller 2.

Båda spåren har 15 timmar svenska i veckan och 10 timmars undervisning i allmänna skolämnen som matematik, engelska och samhällskunskap. Undervisningen i de allmänna ämnena gäller för båda spåren så att ungdomarna kan välja efter sin kunskapsnivå. Dessutom undervisas ungdomarna på båda spåren i medborgarskap som har ett vardagsperspektiv på svensk kultur, oskrivna regler och samhällsförhållanden.

Unga digitala medborgare
Under hela insatsen kommer it att vara en integrerad del av undervisningen som främst kommer att ske via A2Bs portal som är en plattform för lärande på flera nivåer.

Via A2B-portalen får ungdomarna tillgång till en stor mängd material för e-lärande, videoklipp, ljudfiler och länkar. Via portalen får ungdomarna även åtkomst till Skandinaviens största jobbdatabas där de får överblick över lediga jobb både i närområdet och i hela landet. Ungdomarna kan gå in på A2B-portalen via dator, mobiltelefon och surfplatta när och var som helst – dygnet runt.

Nära och löpande uppföljning
Ungdomarna i målgruppen kommer att behöva löpande uppföljning av sina språkliga, kunskaps- och yrkesmässiga mål och av sin personliga utveckling. Både undervisnings- och företagskonsulten följer kontinuerligt upp den enskilda kandidatens språkliga, kunskaps- och yrkesmässiga och personliga framsteg.

Målet är att säkerställa vidare framsteg och att ge kandidaten stöd så att hen förblir motiverad att bli bättre på svenska, få nya kunskaper och behålla sitt fritidsjobb samtidigt som man fokuserar på mer långsiktiga mål för självförsörjning i form av jobb eller utbildning.

Uppföljningen av fritidsjobbet minskas i takt med att kandidaten blir bättre på det. Den individuella läroplanen uppdateras vanligtvis med hjälp av modultest och i ett samarbete mellan kandidaten och undervisningskonsulten.

Redo för självförsörjning
När kandidaten bedöms vara redo att komma i sysselsättning sätter A2B igång en åtgärd som baseras på kandidatens integrationsmål som kan vara utbildning eller utbildningsinriktad sysselsättning. Målet är självförsörjning och åtgärden baseras på de erfarenheter och kompetenser samt den kompetenshöjning kandidaten har skaffat sig under skolgången och på fritidsjobbet.

Den kompetenshöjande undervisningen består av:

 • Jobbmatchningsmoduler
 • Kompetenser och framsteg
 • Motivation och värderingar
 • Cv och ansökningar
 • Jobbmöjligheter och jobbmål
 • Utbildningsmöjligheter och studiekrav
 • Jobbsökande
 • Sociala medier och nätverk
 • Arbetsplatskultur – krav och förväntningar
 • Anställningsintervjun

En viktig del av undervisningen är att vägleda och ge kandidaten stöd att fatta ett realistiskt beslut om jobb eller utbildning. Det gör vi genom att bl.a. presentera kandidaten för utvalda lokala branscher som behöver arbetskraft och anordna besök på företag och relevanta utbildningsinstitutioner. Syftet är att kandidaten får kännedom och kunskap om var de bästa möjligheterna till självförsörjning finns.

Parallellt med undervisningen, som även fungerar som kompetenskartläggning, får kandidaten möjlighet att göra praktik på ett företag under en kortare period. Syftet är att kandidaten ska få prova på och få inblick i ett yrke i praktiken innan hen bestämmer sig för att söka jobb eller påbörja en utbildning.

Uppföljning
Fram tills kandidaten blir självförsörjande genom jobb eller utbildning fortsätter A2Bs konsulter ge hen stöd så att hen behåller sin anknytning till arbetsmarknaden genom fritidsjobb och förblir motiverad att gå vidare till t.ex. utbildning eller heltidsjobb.

Om kandidaten väntar på att bli antagen till en utbildning gör vi en aktiv insats för att hen ska få relevant sysselsättning inom branschen under väntetiden.

Styrka i samarbete
A2B lägger vikt vid ett öppet och dialogbaserat samarbete med föräldrar, kontaktpersoner och handläggare under hela förfarandet så att vi försäkrar oss om att vi gör en koordinerad insats för kandidaten då alla arbetar mot samma mål.