Ungdomskompass

En säker väg till utbildning och självförsörjning
Ungdomskompasset är en utbildnings- och jobbinriktad kompetenshöjande insats, med fokus på att få ut ungdomar i arbete eller studier. Vi har en resursorienterad individuell tillgång till ungdomarna och vi arbetar målinriktat med progression utifrån ungdomarnas önskemål, behov och förutsättningar.

Vårt mål är också att styrka ungdomarna personligt, se till att de får en bra självkänsla och ge dem tro på att bestämma över sitt eget liv.
Insatsen har stort fokus på progression i kompetenshöjning och personlig utveckling. Målet är att ungdomarna ska kunna klara sig själva – både personligt, professionellt och ekonomiskt för att de ska bli självförsörjande.

Målgruppen
Ungdomskompasset är en skräddarsydd insats för ungdomar mellan 16 och 29 år, som har behov för kompetenshöjning och fokus på personlig utveckling.

Ungdomarna i målgruppen kan ha bakgrund som exempelvis:

 • Ofullständig skolgång, dåliga erfarenheter med skolan
 • Psykisk diagnos
 • Tidigare koppling till specialklasser
 • Saknar nätverk
 • Uppväxt under dysfunktionella förhållanden

Kompetenshöjning
Vår utgångspunkt är alltid den enskildes individuella önskemål, förutsättningar och resurser. Samtidigt medvetandegör vi de krav som ställs kring utbildning och på arbetsmarknaden.

Detta säkerställer vi med hjälp av undervisningsmodulen Jobbmatch, vilken innehåller ämnen som har relevans i förhållande till jobb, utbildning och kompetenshöjning.

Med våra undervisningsmoduler får ungdomarna arbeta med konkreta uppgifter och med hjälp av dessa framgår ungdomarnas önskemål till utbildning och sätter fokus på kompetenser.

Vi främjar en process, där ungdomarna får förtydligat sina värderingar, framgångar, kompetenser och önskemål.

Följande ämnen ingår i undervisningsmodulerna:

 • Utökad kompetensprofil och CV
 • Utbildningsmöjligheter- vilka utbildningar leder till vilka jobb?
 • Arbetsmarknaden och olika funktioner på ett arbete
 • Målinriktad kompetenshöjning – till exempel olika utbildningar och branscher
 • Studiebesök på utbildningsinstitutioner
 • Förberedande studier/studieteknik
 • Nätverkskompetens

Praktikplats – utbildningsinriktad sysselsättning
För att innehållet och undervisningen ska bli så verklighetsnära som möjligt, samt presentera utbildningsmöjligheter på ett tydligt sätt, får man under insatsen lov till att prova på olika praktikplatser eller utbildningsinstitutioner.

Praktikplatsen etableras så att den understödjer och skapar samband för ungdomarnas mål mot utbildning eller arbete.

Praktik och fokus på arbetsmarknaden
A2B arbetar lokalt med olika företag, och har på det viset kännedom kring behovet på den lokala arbetsplatsen.  Insatsen är tillrättalagd efter detta.

Den kunskapen tillsammans med vårt nätverk av verksamheter och företag utgör grunden för bland annat praktikplatserna och utbildningsmål för den enskilde.

Arbeta mot ett gemensamt mål
A2B Ungdomskompasset har kontinuerligt ett fokus på att säkerställa, att ungdomarna är aktivt deltagande och att de kan se meningen och målet med insatsen.
Därtill har vi ett tätt samarbete men olika instanser kring ungdomarna, som säkerställer att ungdomarna upplever att alla arbetar mot ett gemensamt mål.

Insatsen är ett samarbete, som bygger på tillit, bekräftelse och respekt för alla parter. Innehållet är konkret, realistiskt och har ett framtidsperspektiv, så att ungdomarna upplever en utveckling framåt men i sitt eget tempo, som är tillrättalagt efter den enskildes förutsättningar och behov.

Personlig utveckling
En del av insatsen handlar om, att ungdomarna ska arbeta med sin personliga utveckling utifrån en resursorienterad tillgång och som en del av en utökad kompetenshöjning.

Vi arbetar med följande ämnen:

 • Social kompetens – fokus på nätverk, relationer, kommunikation och konflikthantering
 • Motivation och självkänsla – fokus på värden i livet, kompetenser, ansvar och självständighet, realistiska drömmar och möjligheter.
 • Kost, Motion och Trivsel - fokus på sunda vanor och kost, motion som redskap till utveckling, självreflektion

Undervisningen och den personliga rådgivningen leder till en ökad medvetenhet och reflektion över den egna situationen. Den tillför också konkreta verktyg till att behärska sitt eget liv och olika situationer.

IT
IT är en integrerad del av undervisningen. Somliga ungdomar har ett behov av att stärka sina IT- färdigheter, medans andra har behov för att upprätthålla sina IT-kompetenser och förbättra dem.

Ungdomarna får tillgång till A2B portalen, som innehåller digitala läromedel, videoklipp och länkar till externt material.

Konsulter
Våra konsulter som vägleder ungdomarna har pedagogisk kompetens, är utbildade lärare och är utbildade i att vägleda och motivera ungdomar. Konsulten stöttar och guidar ungdomarna så att de kan uppnå sina mål i en trygg omgivning. Dessutom har våra konsulter lång erfarenhet med den svenska arbetsmarknaden och har relationer med både verksamheter och utbildningsinstitutioner.

Ungdomskompasset har ett strukturerat veckoschema med fasta tider, och ungdomarna lär sig att det är obligatoriskt att deltaga.

När ungdomarna lämnar A2Bs insats kan våra utbildade mentorer stå redo att hjälpa till med stöttning, vägledning eller rådgivning. Omfattningen av mentorhjälpen avtalas med handläggare och kommunen.

Styrkan ligger i samarbetet
A2B lägger stor vikt på en öppen, nära och god dialog samt ett gott samarbete med kommuner och handläggare. Vi vet att det är avgörande, att alla instanser och myndigheter samarbetar och stöttar ungdomarna så att de kan nå sina mål.

Vi säkerställer och levererar nödvändig dokumentation, utvärderingar och resultat – och inte minst en säkerhet att de insatser som startar faktiskt fungerar.

Kursbevis
A2Bs Ungdomskompass kan erbjuda Open College Network, vilket ger ett intyg på vad man har lärt sig under insatsen och på praktikplatsen.Målet med Open College Network är att säkerställa en trovärdig utbildning, som kan användas till vidare utbildning eller arbete.

Open College Network-modulerna har tre nivåer: kunskap, färdigheter och behärskning- man får poäng som dokumenteras i det avslutande intyget.

Pågående upptagning och integration
Kontinuerligt intag sker under hela året och återintegrering sker när den enskilde är klar till att påbörja en utbildning eller får ett arbete. Insatsen pågår i upp till 13 veckor, men det finns möjlighet till förlängning.