SFI - 360 grader

SFI – 360 Grader
För att snabbare integreras i samhället och komma i egen försörjning, arbetar A2B efter ett beprövat koncept för en helhetsorienterad och individuell SFIutbildning med hög kvalitet.

Vi arbetar efter en helhetsorienterad insats där språk och aktivering är tätt förenade och där praktik, söka efter arbete, kompetenshöjning och branschmatchning är grundläggande för hela processen. Vårt fokus är snabb, individuell progression och att hitta den kortaste vägen till arbetsmarknad och självförsörjning för den enskilde individen. Vi menar att det är på arbetsplatsen som den nya medborgaren allra bäst lär sig om svensk kultur samt stärker både det svenska språket och det egna nätverket.

Språk, självförsörjning och medborgarskap är alltid i centrum i vår undervisning.

Under utbildningen har vi hela tiden ett individuellt fokus på elevens språkliga progression, önskemål om arbete eller praktik och att eleven får mer kunskap om Sverige för att snabbare bli en del av det svenska arbets- och samhällslivet.

A2B utmanar elevens egen vilja att hitta relevanta öppningar och
möjligheter på arbetsmarknaden. Vi jämför elevens egna önskemål med aktuellt behov av arbetskraft så att eleven passar in både språkligt och professionellt.

Innehåll i utbildningen
A2B erbjuder SFI studieväg 1, 2 och 3 och kurserna A, B, C och D. Under utbildningen har vi fokus på:

 • en individuell och handfast undervisning till den enskilde eleven
 • ett konstant fokus på progression
 • ett medvetet val av arbetsmarknadsinriktad undervisningsmaterial utifrån närområdets behov av arbetskraft
 • ett lärande med goda förankringar i närsamhället för att bidra till en snabbare integration

Undervisningsmaterialet är uppdelat i olika moduler. Vi har löpande modultester i portalen och ingen väntetid mellan modulerna. 

När eleven kommer i praktik/arbete under utbildningens gång, anpassar vi elevens studier så att de passar praktik eller arbete. Till exempel kan undervisning erbjudas kvällstid. Digitala läromedel skapar möjligheter för eleven att öka sitt lärande både under och efter skoltid. Vi kan också erbjuda undervisning på arbetsplatsen i överenskommelse med arbetsgivaren.

A2B har nyligen publicerat en undervisningsbok - Arbete, utbildning och medborgarskap. Boken ger, utifrån ett enkelt språk och ett rikt bildmaterial, eleven grundläggande information om Sverige.

Vår A2B-portal är ett kompletterande verktyg som används i undervisningen. Den innehåller ett omfattande material som eleven, med handledning av lärare, kan arbeta med i egen takt. Boken och tillgång till A2B-portalen används i kombination i kursen tillsammans med aktuellt digitala läromedel med förankring i kursplan och kunskapskrav för sfi samt annat varierat undervisningsmaterial.

Att vara medborgare i Sverige
En viktig del av undervisningen är samhällsmedborgarskap med fokus på hur det är att bo och arbeta i en demokrati, vilka skyldigheter och rättigheter en medborgare i Sverige har, hur det egna nätverket
kan utvecklas i föreningslivet och hur vårt hälso- och utbildningssystem fungerar. Vi arbetar också med familjestrukturer, privatekonomi, vardagsproblem samt skrivna och oskrivna regler i samhället och på arbetsmarknaden.

Helhetsorienteringens innehåll
A2Bs aktivering säkrar heltidsaktivering i kombination med SFI.

Undervisningen har fokus på:

 • personlig och yrkesrelaterad insikt
 • undervisning kring olika branscher
 • förberedelse för praktik och matchning till lämpligt yrkesområde

Eleverna får bland annat:

 • stöd i att arbeta fram och forma sitt CV för användning till exempel på Platsbanken
 • klargörande av önskemål om arbete och realistiska arbetsmål
 • kunskap om arbetsmarknaden
 • kännedom om hur man söker arbete
 • ansökan/personligt brev
 • träna på anställningsintervjuer
 • kunskap om hur det yrkesmässiga systemet fungerar

A2Bs undervisning är individanpassad och flexibel. Vi strävar alltid efter att matcha utbildningsinsatsen utifrån elevens unika förutsättningar och individuella kunskapsnivå. På detta sätt ger vi den kompetens i form av utbildning som behövs för att ge eleven möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller få behörighet till fortsatta studier. Vårt ansvar är att rusta varje elev med rätt kunskap, så att var och en ska kunna ta nästa steg för att nå sina mål.
 
Med de tre fokusområdena - språk, självförsörjning och medborgarskap – ger vår undervisning de bästa resultaten för eleven, kommunen och det lokala samhället.

Våra kurser
Vi erbjuder SFI Studieväg 1, 2 och 3 och kurserna A, B, C och D. Kurserna avslutas med betyg.

Studierna
A2B följer aktuell läroplan rörande SFI. 
Parallellt med SFI kan kurser på grundläggande- eller gymnasial nivå kombineras.

Individuellt schema
Vi har undervisning i klassrum dag, kväll och helg. Våra kurser har löpande intag och möjlighet finns att studera på heltid eller deltid. Inför varje kursstart upprättas ett individuellt upplägg kring när och hur studierna ska genomföras.

Lärare
Våra lärare har legitimation och lärarexamen. Alla våra lektioner är lärarledda för lyckad progression hos eleven. A2B:s alla medarbetare brinner för sina uppdrag och vi strävar ständigt efter att höja
kompetensen och kvalitetsnivån för att bedriva en högkvalitativ
utbildning.

Lärande miljö
Våra lokaler ligger nära allmänna kommunikationer, är handikappanpassade och är en inspirerande miljö att studera i. De är anpassade för vuxna och har relevant material och utrustning som tar hänsyn till de fokusområden; språk, självförsörjning och medborgarskap som genomsyrar den dagliga undervisningen.

Vi nyttjar närområdet som ett utvidgat klassrum och gör kontinuerliga studiebesök och uppdrag för att lära känna hemkommunen.

Digitala medborgare
Vi lägger stor vikt på att utbilda eleverna i att kunna delta i det digitala svenska samhället. Vi använder olika undervisningsmetoder, digitala hjälpmedel, läromedel och verktyg för information och kommunikation och lärande utifrån den enskildes individuella behov.

Kostnadsfri utbildning
All utbildning hos oss är kostnadsfri. Ansökan till våra kurser sker via hemkommunen.

Extra stöd
Vi skapar individuella lösningar tillsammans med eleven och sätter in nödvändiga extra resurser. På samma sätt sporrar vi den som kräver en större utmaning. Allt för att de personliga studie- och yrkesmålen ska vara möjliga att nå.

Praktik och fokus på arbetsmarknaden
Undervisningen kring olika branscher utgår från A2Bs yrkesmatchningsmaterial. Fokus ligger här på att presentera yrken i det lokala samhället och klarlägga vilka krav och möjligheter som finns kring respektive yrke. Vi samarbetar med lämpliga praktikplatser i
närområdet.

Samverkan
Samarbete är centralt i A2Bs alla verksamheter. Genom samarbete med frivilligorganisationer upplevs medborgarskap i praktiken och kan vara en inspirationskälla till att själv aktivt ta del av och bli en del av lokalsamhället.

Genom samarbete i läsprojekt med bibliotek i närområdet låter vi eleverna få bekanta sig med anpassad litteratur med syfte att främja läslust och öka språkförmågan.

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in