Ensamkommande & Flyktingbarn Fritidsjobb - Erbjudande till ungdomar under 18 år

Fritidsjobb – en viktig väg till integrati

Fritidsjobb är en insats för unga ensamkommande och nyanlända flyktingar under 18 år som förutom utbildning även behöver hjälp med att få ett fritidsjobb och därmed få en anknytning till den svenska arbetsmarknaden, vilket på sikt kan ge bra integration och staka ut riktningen för framtiden.

Kandidaten kan börja redan två veckor efter att hen anlänt till kommunen så att vi håller fast vid både kandidatens och familjens motivation och engagemang. Vi ställer tydliga krav och har förväntningar på kandidaten och vår infallsvinkel är alltid resursinriktad. Kandidaten får i uppgift att definiera och identifiera kompetenser, starka sidor och värderingar relaterade till jobb och utbildning. Målet är att kandidaten har ett fritidsjobb inom tre månader.

När kandidaten bedöms vara redo för en sysselsättningsinriktad åtgärd kan A2B vidta den med utgångspunkt i de framsteg kandidaten har gjort på sitt fritidsjobb. Målet är att kandidaten är självförsörjande senast tre år efter ankomsten till kommunen.

Målgruppen

Fritidsjobb är en skräddarsydd och resursinriktad insats för unga ensamkommande och nyanlända flyktingar under 18 år.

Berörda ungdomar i målgruppen kan

 • ha flytt från krig och konflikter
 • ha koncentrations- och inlärningssvårigheter
 • vara motiverade för ett jobb
 • ha behov av struktur och tydlighet
 • sakna nätverk bland jämnåriga.

Individuellt samtal

Insatsen inleds med ett individuellt samtal med kandidaten, A2Bs konsult, handläggare och föräldrar/kontaktperson. Mot bakgrund av samtalet bildar sig konsulten en uppfattning om kandidatens aktuella situation. Samtalet utgör underlaget för den individuella kompetensplanen som vi använder i det fortsatta samarbetet.

Relation och tydlighet ger motivation

Kandidaten har kontakt med A2Bs konsult två gånger i veckan tills hen har fått ett fritidsjobb.

Dessförinnan kartlägger konsulten och kandidaten tillsammans

 • värderingar och motivation
 • resurser och kompetenser
 • intressen
 • realistiskt antal timmar
 • kännedom om arbetsmarknaden, bland annat arbetsplatskultur m.m.

Målet är att både kandidaten och konsulten får en konkret och användbar överblick över kandidatens starka sidor och resurser som behövs för att kunna sköta ett fritidsjobb och kan sätta upp ett realistiskt mål för jobbets omfattning.

Konsulten skapar en bra och tillitsfull relation med kandidaten och ser därmed till att hen stannar kvar och förblir motiverad under hela insatsen.

Fokus på jobb och behov

A2Bs konsult har en yrkesbakgrund från näringslivet och har dessutom fått utbildning genom A2Bs interna certifieringsprogram för att kunna vägleda och stödja målgruppen. Konsulten har en naturlig auktoritet, är tydlig och fungerar som förebild för kandidaten.

Fokus är att skaffa kandidaten ett fritidsjobb via A2Bs stora nätverk av företag inom många olika branscher, både lokala företag och rikstäckande som vi har samarbetsavtal med.

Fritidsjobbet är på lika villkor som andra ungdomars fritidsjobb och utgår från det lokala näringslivets behov av arbetskraft. Målet är att kandidaten – precis som andra ungdomar – ska få kännedom om arbetslivets kultur, krav och möjligheter genom praktisk erfarenhet. Den första tiden kommer konsulten att ha ständig kontakt med företaget och kandidaten.

Unga digitala medborgare

Under hela insatsen kommer it att vara en integrerad del av undervisningen som främst kommer att ske via A2Bs portal som är en plattform för lärande på flera nivåer.

Via A2B-portalen får ungdomarna tillgång till en stor mängd material för e-lärande, videoklipp, ljudfiler och länkar. Via portalen får ungdomarna även åtkomst till Skandinaviens största jobbdatabas där de får överblick över lediga jobb både i närområdet och i hela landet.

Ungdomarna kan gå in på A2B-portalen via dator, mobiltelefon och surfplatta när och var som helst – dygnet runt.

Nära och löpande uppföljning

De flesta ungdomarna i målgruppen kommer att behöva löpande och nära uppföljning den första tiden efter att de börjat på sitt fritidsjobb. Därför har konsulten kontakt med kandidaten minst en gång i veckan de första tre månaderna, antingen per telefon eller med individuella samtal på A2Bs center.

Målet är att säkra fortsatta framsteg vad gäller både kunskaper, utveckling och språk, ge kandidaten stöd så att hen förblir motiverad att stanna kvar i jobbet och sätta upp mer långsiktiga mål för självförsörjning genom jobb eller utbildning.

Redo för självförsörjning

När kommunens handläggare vid t.ex. 17,5-årsmötet har bedömt att kandidaten är redo för en sysselsättningsinriktad åtgärd kan A2B erbjuda en kompetenshöjande utbildning som förbereder och motiverar dem att gå vidare till jobb eller utbildning.

Utifrån den kännedom konsulten har om kandidaten, och utifrån konsultens relation med kandidaten, inleds en sysselsättningsinriktad åtgärd med fokus på att kandidaten ska bli självförsörjande genom jobb eller utbildning. Åtgärden baseras även på de erfarenheter och kompetenser som kandidaten har skaffat sig genom fritidsjobb.

Den kompetenshöjande undervisningen består bl.a. av

 • jobbmöjligheter, jobbmål, cv och ansökningar
 • utbildningsmöjligheter och studiekrav
 • arbetsplatskultur – krav och förväntningar
 • digital medborgare och it.

En viktig del av undervisningen är att vägleda och ge kandidaten stöd att fatta ett realistiskt beslut om jobb eller utbildning. Det gör vi genom att bl.a. presentera kandidaten för utvalda lokala branscher som behöver arbetskraft och anordna besök på företag och relevanta utbildningsinstitutioner. Syftet är att kandidaten får kännedom och kunskap om var de bästa möjligheterna till självförsörjning finns.

Parallellt med undervisningen, som även fungerar som kompetenskartläggning, får kandidaten möjlighet att göra praktik på ett företag under en kortare period. Syftet är att kandidaten ska få prova på och få inblick i ett yrke i praktiken innan hen bestämmer sig för att söka jobb eller påbörja en utbildning.

Uppföljning

Fram tills kandidaten blir självförsörjande genom jobb eller utbildning fortsätter A2Bs konsult ge hen stöd så att hen behåller sin anknytning till arbetsmarknaden genom fritidsjobb och förblir motiverad att gå vidare till t.ex. utbildning eller heltidsjobb.

Om kandidaten väntar på att bli antagen till en utbildning gör vi en aktiv insats för att hen ska få relevant sysselsättning inom branschen under väntetiden.

Styrka i samarbete

A2B lägger vikt vid ett öppet och dialogbaserat samarbete med kandidaten, handläggaren, familjen och övriga kontaktpersoner under hela förfarandet så att vi försäkrar oss om att vi gör en koordinerad insats för kandidaten då alla arbetar mot samma mål.

A2B Portalen

Går du en kurs hos oss får du tillgång till A2B-portalen som en del av din kurs. Här hittar du verktyg för att kunna studera när du vill, dygnet runt.

logga in